H281: 深冷ガスを内含; 凍傷や低温障害のおそれ

「H281: 深冷ガスを内含; 凍傷や低温障害のおそれ」に属する化学物質の一覧